URL portal MKAI telah berpindah ke URL baharu http://mkai.moh.gov.my/v2.